Uskovien kypsyyteen saattaminen

Seurakunta: Osa 6 

Paikallisen seurakunnan tehtäviin kuuluu: julistaminen ja opettaminen; opetuslapseuttaminen; uskovien yhteys; ylistys ja palvonta; lähetystyö ja evankeliointi; uskovien kypsyyteen saattaminen; palvelutyö kodeissa; käytännön apu. 

Seurakunta on Jumalan suunnitelma – jokainen on kutsuttu olemaan osana seurakuntaa – olimmepa missä tahansa, seurakunnan kanssa työskentelyn tulisi olla aina prioriteettimme. 

Uskovien kypsyyteen saattaminen 

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus.  Efesolaiskirje 4:11-15 

Herra voitelee ja kutsuu tietyt uskovat toimimaan yhdessä tai useammassa näistä viidestä palveluvirasta: apostoli, profeetta, evankelista, pastori ja opettaja. Heidät on annettu seurakunnalle, palvelemaan seurakuntaa, nimenomaisena tarkoituksenaan varustaa pyhät (uskovat) palveluksen työhön ja rakentaa Kristuksen ruumista. Tavoitteena on saavuttaa uskon yhteys, Jumalan Pojan tunteminen, kypsyys ja täydellisyys – niin, että jokainen uskova voi tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi ja yhä vakaammaksi Jumalan Sanassa. 

Seurakunta, kasvaessaan Herrassa, saavuttaa kypsyyden seuraavissa asioissa ja niiden kautta: 

Rukous: 

 • Kolossalaiskirje 4:12 – Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. 

Jumalan Sana: 

 • 1. Pietarin kirje 2:2 – ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. 
 • Kolossalaiskirje 1:28-29 – Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 
 • 1. Korinttolaiskirje 3:1-2 – Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. 
 • 2. Timoteuskirje 2:15 –Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. 

Uskon harjoittaminen: 

 • 1. Tessalonikalaiskirje 3:10 – Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. 
 • Kolossalaiskirje 2:7 – juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 

Kärsivällisyys koetusten kautta: 

 • Jaakob 1:2-4 – Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. 
 • 1. Pietarin kirje 1:7 – että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 

Rakkaus: 

 • 1. Korinttolaiskirje 8:1 – Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. 
 • Kolossalaiskirje 3:14 – Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

Armo: 

 • 2. Pietarin kirje 3:18 – ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. 

Hengelliset lahjat: 

 • Roomalaiskirje 1:11 – Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte 

Meidän tulisi henkilökohtaisesti päättää tehdä oma osamme, jotta voimme kasvaa kaikilla osa-alueilla, ja yhdessä Hänen seurakuntanaan!